เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม ช่วยเหลือ
  • 1973เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

หน้าที่ของพระธรรมจาริก

หน้าที่ของพระธรรมจาริก สรุปเป็น 3 ภารกิจ ดังนี้

1. ภารกิจด้านศาสนา

-ปฏิบัติศาสนากิจ ได้แก่การจัดทำเวร เช้า-เย็น สวดมนต์เจริญสมถวิปัสสนากัมมัฎฐานแผเมตตาให้สรรพสัตว์ ออกบิณฑบาตตามแบบอย่างของพุทธบุตร เมื่อชาวเขานำอาหารมาถวายที่อาศรมแนะนำให้รู้จักศาสนพิธี เช่น ไหว้พระ อาราธนาศีล รับศีล เป็นต้น
-ปฎิบัติงานพัฒนาจิตใจ ชักชวนให้ชาวเขานำคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน
-สนับสนุนชาวเขาแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
-เมื่อชาวเขาเกิดศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนาส่งบุตรหลานเข้าบรรพชาอุปสมบทให้อำนวยความสะดวกให้สำเร็จสมเจตนา โดยคัดเลือกกุลบุตรชาวเขาเหล่านั้น นำส่งรายชื่อ ที่สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค
-ชักชวนชาวเขาให้ร่วมมือกันบูรณปฎิสังขร เสนาสนะในอาศรมฯ ปรับปรุงบริเวณพื้นที่อาศรม ให้เป็นที่รื่นรมย์ เพื่อสร้างศรัทธาแก่ผู้พบเห็น
-จัดให้มีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมเป็นประจำทุกวันธรรมสวนะ
-จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลตามเทศกาลในวาระต่าง ๆ ตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา 


2. ภารกิจด้านชาวเขาสัมพันธ์ 

                -เป็นแกนกลางในการสร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจระหว่างชาวเขากับชาวพื้นราบและทำหน้าที่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐบาลและชาวเขา 
                -สร้างจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองดี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 


3. ภารกิจด้านสนับสนุนงานสงเคราะห์และพัฒนา 
                -เป็นสื่อกลางในการนำบริการของรัฐบาลเข้าไปในหมู่บ้านชาวเขาตลอดจนเป็นสื่อสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เข้าไปปฎิบัติงานให้เข้าถึงชาวเขา และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์

                -ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวเขาได้รับข่าวสารวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหาความรู้และทัศนคติให้ทันสมัย ทันความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก

                -ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

                -ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนแนะนำในเรื่องสาธารณสุขมูลฐานอื่น ๆ

                -เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นที่พึ่งทางความคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชาวเขา

                -แนะนำชาวเขาไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย สนับสนุนการทำการเกษตรถาวรและตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยทำมาหากินแน่นอน หยุดการเคลื่อนย้าย

                -แนะนำตลอดจนช่วยเหลือชาวเขาให้เลิกปลูกฝิ่นและเสพฝิ่น

                -สนับสนุนให้ชาวเขาพัฒนาคุณภาพของตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้และให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างผาสุกตามสมควรแก่อัตภาพ

                -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคมอบหมาย
วัตถุประสงค์และแนวทางในการดำเนินการของโครงการพระธรรมจาริก
วัตถุประสงค์ของงานพระธรรมจาริกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจแก่ชาวเขา โดยการนำพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปเผยแผ่แก่กลุ่มชนชาวเขา เพื่อให้มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวเขา เพื่อให้ชาวเขาเกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกับคนไทย มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองดี ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และเป็นการเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของทางราชการ สรุปดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขา
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจกับชาวเขา ให้ชาวเขามีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันกับ
คนไทยทั่วไป มีความสำนึกในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
3. เพื่อพัฒนาจิตใจแก่ชาวเขาให้ชาวเขานำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
4. เพื่อช่วยเสริมงานราชการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาในด้านต่าง ๆ

แนวทางการดำเนินงานพระธรรมจาริก
1. ดำเนินการจัดตั้งอาศรมพระธรรมจาริกตามหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่าง ๆ เพื่อจัดส่งพระธรรมจาริกไปประจำตามอาศรม
2. จัดส่งพระธรรมจาริกที่ได้รับการประชุมปฐมนิเทศแล้วไปอยู่ประจำตามอาศรมที่กำหนดไว้
3. จัดตั้งศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง ในบริเวณที่เหมาะสมและ
มีศักยภาพ โดยรวบรวมอาศรมพระธรรมจาริกตามหมู่บ้านชาวเขา ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน จัดตั้งเป็นศูนย์อบรมฯ เป็นแหล่งกลางในการประสานงานในพื้นที่ เพื่อดำเนินการพัฒนาและสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. สร้างศรัทธาในกลุ่มชนชาวเขา คือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความยากจน และความเจ็บไข้ได้ป่วยให้แก่ชาวเขา เพื่อให้ชาวเขาเกิดศรัทธาและร่วมมือในการพัฒนา
5. จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเขาหันมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยการอบรมผู้นำเยาวชนชาวเขา จัดค่ายคุณธรรมชาวเขา จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทให้แก่ชาวเขา อบรมธรรมะ ใช้เสียง
ตามสาย เปิดสอนการศึกษานอกโรงเรียน จัดตั้งศูนย์สวัสดิการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ฝีกอาชีพชาวเขา บำบัดยาเสพติดให้แก่ชาวเขา และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เป็นต้น
6. จัดตั้งศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรชาวเขา ขึ้นที่วัดศรีโสดา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรมพระธรรมวินัย และวิชาการต่าง ๆ ทั้งสายสามัญและปริยัติธรรม แก่เยาวชนชาวเขาที่เข้าบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนชาวเขา
และนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสังคม 

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้